Client Charter Achievement Performance Archive – 2020

BIL
Piagam Pelanggan
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.
3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.
4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.    

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1. Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.
2. Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.
BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Permohonan pindahmilik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.
4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.
5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap.
6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan.
BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.

Januari – Jun

BIL. PIAGAM PELANGGAN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT DIS
1. Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 60 hari bekerja.
1a – Kelulusan kerja tanah.
1b – Kelulusan jalan dan perparitan.
1c – Kelulusan kerja tanah, jalan dan perparitan.
2. Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja.
3. Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syara-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
4. Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
5. Poses permohonan ambilalih infrastruktur yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja.
6. Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14hari bekerja.
7. Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat, dan tebing runtuh dalam masa 48 jam/hari bekerja.
7a. Kerosakan jalan raya
7b. Kerosakan longkang
7c. Kerosakan lampu awam
7d. Kerosakan lampu isyarat
7e. Kerosakkan aduan lain-lain
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak).
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta.
3 Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari.
4 Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta.
JUMLAH

Jumlah Lesen 14 Hari         :  122
Jumlah Lesen Serta Merta  :  366

Jumlah Keseluruhan        :  540

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.
PERATUSAN
2 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.
PERATUSAN
3 Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2hari berikutnya.
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan.
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima.
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).
4 Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Kelulusan Pelan Bangunan
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap.
iv Permit Bangunan Sementara
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari.
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari.
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E.
3 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.
4 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari.
5 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari
6. Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.
2 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti.
3 Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.
4 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan
BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1. Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
2. Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari
2 Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima )
3 Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun )
4 Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak
5 Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 5 minit ( tidak pada waktu puncak  iaitu JAN- FEB DAN JUL -OGOS
6 85% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois.
2 Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja.
2 Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja.
3 Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan.
4 Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan.


LAMPIRAN

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit
2. Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari
3. Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari
BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB
MAC
APR
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
JUMLAH
2 Kebenaran Merancang
3 Sistem Alamat
4 Pelan Landskap
JUMLAH
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6 Pelan Kerja Tanah
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
8 Pelan Lampu Jalan
9 Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
10 Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
JUMLAH
2 Kebenaran Merancang
3 Sistem Alamat
4 Pelan Landskap
JUMLAH
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6 Pelan Kerja Tanah
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
8 Pelan Lampu Jalan
9 Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9 Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
JUMLAH
2 Kebenaran Merancang
3 Sistem Alamat
4 Pelan Landskap
JUMLAH
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6 Pelan Kerja Tanah
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
8 Pelan Lampu Jalan
9 Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9 Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK :

DP  – Dalam Proses
JP   – Jumlah Permohonan

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
%
1 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata.
2 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB.
3 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima.
4 Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC
5 Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima.
6. Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju / Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima

Client Charter Achievement Performance Archive – 2019

BIL
Piagam Pelanggan
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIS
1 Process planning permission applications efficiently, orderly and in compliance with all rules within 30 working days until the One Stop Centre (OSC) Committee Meeting.

J:43

100%
c : 43
tc: 0
dt: 0

J:35

100%
c : 35
tc: 0
dt: 0

J:38

100%
c : 38
tc: 0
dt: 0

J:37

100%
c : 37
tc: 0
dt: 0

J: 29

100%   c : 29 tc: 0    dt: 0

2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 14 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

J:9

100%
c : 9
tc: 0
dt: 0

3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:31

100%
c : 31
tc: 0
dt: 0

4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.

 J:10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

5 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan.

 3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

6 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja.

16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

13

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1. Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
474/474
100%
417/417
100%
556/556
100%
455/455
100%
2. Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
34/34
100%
64/64
100%
69/69
100%
103/103
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1 Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. 100% 100% 100% 100%
2 Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. 0% 0% 0% 0%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT DIS
1 Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah. 3/3
100%
1/1
100%
7/7
100%
3/3
100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan. 3/3
100%
5/5
100%
4/4
100%
4/4
100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan. 3/3
100%
3/3
100%
1/1
100%
6/6
100%
2 Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. 6/6
100%
5/5
100%
9/9
100%
3/3
100%
3 Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 18/18
100%
21/21
100%
22/22
100%
22/22
100%
4 Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 10/10
100%
7/7
100%
11/11
100%
8/8
100%
5 Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja. 20/20
100%
18/18
100%
13/13
100%
14/14
100%
6 Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan 51/52
98%
39/39
100%
50/50
100%
38/38
100%
6b – Kerosakan Longkang 33/39
84%
14/14 100% 17/17
100%
20/22
90%
6c – Kerosakan Lampu Jalan 81/81
100%
43/43
100%
65/65
100%
84/84
93%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat 19/19
100%
14/14
100%
13/13
100%
25/25
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. = 18 BA            = RM378,696 dikutip

100%

= 10 BA        =RM185,239 dikutip

100%

= 5 BA            = RM27,057 dikutip

100%

= 5 BA             = RM59,354 dikutip

100%

2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. = 145 BP
RM598,784
= 132 BP
RM520,837
= 122 BP
RM898,010
= 138 BP
RM897,855
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 524 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 508 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 591 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 634 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%

Januari – Jun

BIL PIAGAM PELANGGAN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari.
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.

100%

1115/1115

100%

980/980

100%

780/780

100%

800/800

100%

3675

2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat.

100%

905/905

       100%

905

4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1915/1915
100%
807/807
100%
709/709
100%
492/492
100%
3923

100%

5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 2/2
100%
1/1
100%
3

100%

6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. 4/4
100%
3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
15

100%

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya. 4/4 5/5 5/5 20/20
Peratusan
100% 100% 100% 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Kelulusan Pelan Bangunan
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). 8-L
100%
9-L 100% 7-L 100% 2-L 100%
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 5-L
100%
8-L 100% 4-L 100% 10-L 100%
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 100-L
100%
75-L 100% 84-L 100% 97-L 100%
iv Permit Bangunan Sementara
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari. 1-L
100%
1-L 100% 1-L 100% 14-L 100%
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari. 13-L
100%
10-L 100% 18-L 100% 1-L 100%
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. TP TP TP TP
3 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 63
100%
27
100%
55
100%
42
100%
4 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. 14
100%
15
100%
10
100%
18
100%
5 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari 15
100%
7
100%
8
100%
7
100%
6. Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari 22
100%
3
100%
6
100%
10
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan. 5 ADUAN
100%
3 ADUAN 100% 6 ADUAN 100% 5 ADUAN 100%
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima. 5 ADUAN
100%
1 ADUAN 100% 3 ADUAN 100% 4 ADUAN 100%
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

12 (PB)

193 (R)

 100%

9 (PB)

137 (R)

100%

12 (PB)

55 (R)

100%

7 (PB)

15 (R)

100%

4 Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

4
UNIT
100%

2     UNIT 100%

16   UNIT 100% 12   UNIT 100%
5 Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 7 hari daripada tarikh terima invois 20/20 100% 20/20 100% 20/20 100% 20/20 100%
6 Mengeluarkan laporan pemantauan prestasi kontraktor untuk kerja-kerja pembersihan dan pengurusan sisa pepejal setiap bulan 72/72 100% 72/72 100% 72/72 100% 72/72 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak). 20/20

100%

22/22

100%

29/29

100%

26/26

100%

97/97

100%

2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 92/92

100%

74/74

100%

60/60

100%

85/85

100%

311/311

100%

JUMLAH 112 96 89 111 408/408

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2019
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. 100% 100% 100% 100%
2 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. 117/117
100%
219/219
100%
255/255
100%
250/250
100%
3 Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti. 401/401
100%
1175/1175
100%
1306/1306
100%
1823/1841
99%
4 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan NIL NIL NIL  NIL
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(153/153)
≤ 10M=
153
≥ 10M = 0

100%

(339/339)
≤ 10M=
339
≥ 10M = 0

100%

(329/329)
≤ 10M=
329
≥ 10M = 0

100%

(249/249)
≤ 10M=
249
≥ 10M = 0

2. Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari

100%
(15/15)

R – 12
≤ 14H – 12
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(28/28)

R – 21
≤ 14H – 21
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(35/35)

R – 31
≤ 14H – 31
≥ 14H – 0

B – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(59/59)

R – 53
≤ 14H

-53
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H -6
≥ 14H – 0

3. Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari 100%
(4/4)

SB – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(9/9) SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 1
≤ 14H -1
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
%
1 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata. 3/3
100%
1/1
100%
TN 1/1
100%
2 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB. 2/2

100%

TP 1/1

100%

1/1

100%

3 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. 10/10
100%
6/6
100%
15/15
100%
14/14
100%
4 Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC TP 2/2
100%
2/2
100%
2/2
100%
5 Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. TN TN TN 1/1

100%

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender 23/23
100%
3/3 100% 20/20 100% 26/26 100%
BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari 100% 100% 100% 100%
2 Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima ) 791/791
100%
509/509
100%
657/657
100%
697/697
100%
3 Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun ) TP TP TP TP
4 Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak 3119/3138

99.39%
(100%)

3009/3035

99.14%
(100%)

1958/1958

100%
(100%)

2208/2208

99.91%
(100%)

5 Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit 403/502 80.28% 359/422 85.07% 419/522 80.27% 378/488 77.46%
6 85% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis 96.37% 97.00% 96.14% 98.33%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja. 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 4 100% 3 100% 0 100%
2 Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


LAMPIRAN

Client Charter Achievement Performance Archive – 2018

BIL
Piagam Pelanggan
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:40

100%
c : 40
tc: 0
dt: 0

J:30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J:37

100%
c : 37
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:34

100%
c : 34
tc: 0
dt: 0

J:15

100%
c : 7
tc: 0
dt: 8

J: 22 

 100%    c : 22 tc: 0    dt: 0

J: 20

100%   c : 20 tc: 0   dt: 0

J: 34

100%  c : 27 tc: 0  dt: 7

J: 44

 100%   c : 36  tc: 0    dt: 8

J:40

100%
c : 40
tc: 0
dt: 0

J: 44

 100%   c : 36  tc: 0    dt: 8

2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 14 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J:7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

J:6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J:2

100%
c : 2
tc: 0
dt: 0

J:9

100%
c : 7
tc: 0
dt: 2

J: 8

100%   c : 8   tc: 0  dt: 0

J: 9

100%   c : 9  tc: 0  dt: 0

J: 7

100%   c : 7   tc: 0  dt: 0

J: 7

 100%   c : 7    tc: 0    dt: 0

J:11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J: 9

100%   c : 9  tc: 0  dt: 0

3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.

J:17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J:18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

J:5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J: 14

100%   c : 14  tc: 0   dt: 0

J: 29

100%  c : 29  c: 0   dt: 0

J: 15

100%  c : 15  tc: 0  dt: 0

J: 29

 100%  c : 29  tc: 0    dt: 0

J:23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J: 29

 100%  c : 29  tc: 0    dt: 0

4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.

 J:4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J:0

100%
c : 0
tc: 0
dt: 0

J:30

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0

J:25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

J:21

100%
c : 21
tc: 0
dt: 0

J:20

100%
c : 20
tc: 0
dt: 0

J: 11

 100%   c : 11   tc: 0   dt: 0

J: 22

100%   c : 22 tc: 0   dt: 0

 J: 12

100%  c : 12   tc: 0  dt: 0

J: 10 

100%   c : 10  tc: 0    dt: 0

 J: 12

100%  c : 12   tc: 0  dt: 0

J: 10 

100%   c : 10  tc: 0    dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1 Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.

100%

700/700

100%

800/800

100%

980/980

100%

930/930

100%

1310/1310

100%

900/900

100%

1035/1035

100%

860/860

100%

850/850

100%

698/698

100%

1035/1035

100%

850/850

100%

5620

2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat. DP DP

100%

291/291

TP TP TP DP 100%

357/357

TP TP        TP TP

100%

291

4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1481/1481
100%
772/772
100%
245/245
100%
585/585
100%
351/351
100%
592/592
100%
2486/2489   100% 654/654   100% 1769/1769   100% 599/599   100% 592/592
100%
654/654   100% 4026
100%
5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. TP TP 2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
TP 1/1       100% TP TP TP 1/1       100% TP 4
100%
6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. 3/3
100%
4/4
100%
4/4
100%
0
100%
3/3
100%
2/2
100%
TP 1/1  100% 2/2    100% 0     100% TP 0     100% 16
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. – 2 Bil Ansuran diterima
– RM66,627.54 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM22,776.70 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM12,770.75 dikutip 100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM112,126.50 dikutip
100%
– 2 Bil Ansuran diterima
– RM60,659.10 dikutip
100%
= 2 BA

=RM17,051

dikutip   100%

2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. – 139 Bil Permohonan
RM471,044.45
– 147 Bil Permohonan
RM775,111.55
– 110 Bil Permohonan
RM821,811.51
– 84 Bil Permohonan
RM471,308.80
– 114 Bil Permohonan
RM699,622.03
= 103 BP

=RM478,264

3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
– 722 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 612 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 637 bil yang diproses 7 hari
– 0 bil diproses > 7 hari 100%
– 685 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 766 bil yang diproses 7
hari
– 0 bil
diproses > 7 hari 100%
– 2098 bil yang diproses 7 hari                – 0 bil diproses >7 hari 100%

Januari – Jun

BIL PIAGAM PELANGGAN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. = 4 BA            =RM104,836 dikutip       100% = 9 BA                =RM37,628 dikutip         100% = 2 BA
=RM64,655 dikutip 100%
= 2 BA =RM14,276 dikutip   100% = 5 BA              = RM55,464 dikutip   100% = 2 BA
=RM64,655 dikutip 100%
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. = 161 BP   =RM983,597 = 22 BP   =RM2,297,899 = 94 BP     =RM408,648 = 223 BP   =RM1,343,331 = 174 BP   =RM1,306,494 = 223 BP   =RM1,343,331
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
-662 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari         100%

– 689 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari 

100%

– 633 bil yang diproses 7hari

– 0 bil diproses

>7 hari   100%

– 743 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari     100%

– 580 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses
>7 hari
100%

– 743 bil yang diproses 7 hari

– 0 bil diproses

>7 hari     100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT DIS
1 Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari bekerja.
1a – Kelulusan Kerja Tanah. 3/3
100%
4/4
100%
8/8
100%
3/3
100%
5/5
100%
1/1
100%
7/7 100% 4/4 100% 4/4 100% 6/6 100% 4/4 100%
1b – Kelulusan Jalan Dan Perparitan. 5/5
100%
1/1
100%
3/3
100%
7/7
100%
2/2
100%
7/7
100%
3/3 100% 5/5 100% 6/6 100% 8/8 100% 5/5 100%
1c – Kelulusan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan. 4/4
100%
2/2
100%
8/8
100%
4/4
100%
1/1
100%
3/3
100%
3/3 100% 4/4 100% 6/6 100% 9/9 100% 4/4 100%
2 Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. 5/5
100%
8/8
100%
7/7
100%
7/7
100%
2/2
100%
100% 5/5 100% 11/11 100% 7/7 100% 7/7 100% 5/5 100%
3 Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 15/15
100%
17/17
100%
16/16
100%
22/22
100%
13/13
100%
22/22
100%
14/14 100% 22/22 100% 10/10 100% 15/15 100% 10/10 100%
4 Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 12/12
100%
4/4
100%
2/2
100%
9/9
100%
25/25
100%
8/8
100%
13/13 100% 1/1 100% 7/7 100% 5/5 100% 5/5 100%
5 Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14 hari bekerja. 10/10
100%
10/10
100%
11/11
100%
20/20
100%
20/20
100%
10/10
100%
13/13 100% 10/10 100% 15/15 100% 18/18 100% 15/15 100%
6 Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat dan tebing runtuh dalam masa 48 jam / hari bekerja.
6a – Kerosakan Jalan 60/76
79%
12/30
40%
13/27
48%
17/32
53%
14/23
60%
7/18
38%
29/42 100% 34/47 72% 23/46 100% 30/61 49% 7/18
38%
6b – Kerosakan Longkang 2/4
50%
1/3
33%
2/6
33%
5/9
55%
0/6
0%
0/5
0%
5/11 45% 3/3 100% 3/6 50% 1/12 5% 3/3 100%
6c – Kerosakan Lampu Jalan 84/86
98%
71/72
99%
82/82
100%
57/61
93%
56/60
93%
10/39
25%
61/61 100% 47/48 97% 65/71 91% 69/69 100% 61/61 100%
6d – Kerosakan Lampu Isyarat 11/11
100%
5/5
100%
6/6
100%
12/12
100%
6/8
75%
0/4
0%
11/11 100% 7/7 100% 11/11 100% 14/14 100% 11/11 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan ditolak). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari. 26/26 25/25 36/36 35/35 23/23 22/22 33/33 35/35 29/29 36/36 35/35 22/22 145/145
4 Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta. 98/98 107/107 112/112 96/96 63/63 48/48 99/99 85/85 54/54 109/109 85/85 48/48 495/495
JUMLAH 124 132 148 131 86 70 132 120 83 145 120 70 640/640

Jumlah Lesen 14 Hari         :  145
Jumlah Lesen Serta Merta  :  495

Jumlah Keseluruhan        :  640

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan. 8 4 2 12 3 3
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja. 30 11 18 13 17 28
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya. 6 8 10 5 5 3 9 7 7 9 16 10
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan. 5 ADUAN
100%
6 ADUAN 100% 5 ADUAN 100% 3 ADUAN 100% 2 ADUAN 100% 3 ADUAN 100% 15 ADUAN 100% 12 ADUAN 100% 5 ADUAN 100% 3 ADUAN 100% 3 ADUAN 100% 3 ADUAN 100%
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima. 4 ADUAN
100%
5 ADUAN 100% 1 ADUAN 100% 2 ADUAN 100% 3 ADUAN 100% 5 ADUAN 100% 9 ADUAN 100% 5 ADUAN 100% 4 ADUAN 100% 4 ADUAN 100% 3 ADUAN 100% 3 ADUAN 100%
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).

15 (PB)

205 (R)

 100%

18 (PB)

169 (R)

100%

10 (PB)

55 (R)

100%

8 (PB)

31 (R)

100%

4 (PB)

4 (R)

100%

4(PB)

5 (R)

100%

4 (PB)

4 (R)

100%

1 (PB)

0 (R)

100%

3 (PB)

1 (R)

100%

7 (PB)

6 (R)

100%

3 (PB)

1 (R)

100%

4 (PB)

4 (R)

100%

4 Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari

9
UNIT
100%

6     UNIT 100%

9   UNIT 100% 9   UNIT 100% 9   UNIT 100% 13 UNIT 100% 16 UNIT 100% 8   UNIT 100% 7   UNIT 100% 8   UNIT 100%      7   UNIT   100%     9   UNIT     100%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Kelulusan Pelan Bangunan
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). 4-L
100%
4-L 100% 9-L 100% 18-L 100% 3-L 100% 12-L 100% 4-L 100% 7-L 1-T 100% 7-L 100% 11-L 100% 4-L 100% 7-L 100%
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 3-L
100%
3-L 100% 8-L 100% 5-L 100% 6-L 100% 5-L 100% 7-L 100% 8-L 100% 4-L 100% 2-L 100% 2-L 100% 3-L 100%
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 100-L
100%
109-L 100% 94-L 100% 73-L 100% 82-L 100% 61-L 100% 109-L 100% 127-L 100% 169-L 100% 119-L 100% 94-L 100% 119-L 100%
iv Permit Bangunan Sementara
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari. 3-L
100%
2-L 100% 7-L 100% 2-L 100% 2-L 100% 4-L 100% 1-L 100% 1-L 100% 2-L 100% 1-L 100% 1-L 100%
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari. 7-L
100%
8-L 100% 8-L 100% 9-L 100% 11-L 100% 4-L 100% 13-L 100% 6-L 100% 13-L 100% 5-L 100% 7-L
100%
7-L
100%
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP
3 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 93
100%
27
100%
27
100%
33
100%
33
100%
40
100%
66
100%
53
100%
14
100%
67
100%
33
100%
40
100%
4 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. 1
100%
24
100%
5
100%
33
100%
33
100%
33
100%
11
100%
6
100%
12
100%
12
100%
12
100%
33
100%
5 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari 15
100%
9
100%
10
100%
12
100%
10
100%
12
100%
6
100%
8
100%
7
100%
6
100%
12
100%
6
100%
6. Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari 7
100%
4
100%
7
100%
7
100%
6
100%
3
100%
9
100%
10
100%
3
100%
3
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. 165/165
100%
218/218
100%
144/144
100%
183/183
100%
157/157
100%
100/100
100%
158/158
100%
160/160
100%
198/198
100%
175/175
100%
160/160
100%
100/100
100%
3 Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti. 1647/1647
100%
1718/1718
100%
1363/1363
100%
539/539
100%
347/347
100%
639/639
100%
1021/1021
100%
806/806
100%
1014/1647
100%
761/761
100%
639/639
100%
539/539
100%
4 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan 7/7
89%
10/10
89%
NIL  NIL  NIL  NIL  NIL  NIL  3/3
89%
 34/34
89%
  NIL   NIL
BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1. Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
219/219
100%
239/239
100%
337/337
100%
219/219
100%
109/109
100%
110/110
100%
349/349
100%
377/377
100%
339/339
100%
402/402
100%
377/377
100%
349/349
100%
2. Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
36/36
100%
65/65
100%
83/83
100%
75/75
100%
23/23
100%
31/31
100%
11/11
100%
41/41
100%
46/46
100%
79/79
100%
11/11
100%
31/31
100%
BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima ) 720/720
100%
486/486
100%
586/586
100%
523/523
100%
442/442
100%
442/442
100%
826/826
100%
673/673
100%
589/589
100%
755/755
100%
442/442
100%
442/442
100%
3 Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun ) TP TP TP TP TP TP TP 1 1 1 1 1
4 Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak 3098/3219

96.24%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

1135/1138

99.74%
(100%)

2464/2468

99.84%
(100%)

3559/3623

98.23%
(100%)

1369/1375

99.56%
(100%)

1919/1921

99.90%
(100%)

2464/2468

99.84%
(100%)

1135/1138

99.74%
(100%)

5 Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 30 minit 362/417 86.81% 306/366 83.61% 324/411 78.83% 347/370 93.78% 284/311 91.32% 239/278 85.97% 357/416 85.82% 325/419 75.18% 308/403 76.43% 420/471 89.17% 284/311 91.32% 308/403 76.43%
6 85% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis 95.51% 93.81% 95.26% 97.84% 97.01% 98.00% 97.39% 95.70% 95.96% 92.81% 95.70% 92.81%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois. 100/100
100%
125/125
100%
2 Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. 75/75
100%
75/75
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja. 5 100% 9 100% 6 100% 5 100% 4 100% 3 100% 2 100% 4 100% 11 100% 13 100% 8 100% 4 100%
2 Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 97% 100%
4 Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


LAMPIRAN

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit

100%

(224/224)
≤ 10M=
224
≥ 10M = 0

100%

(281/281)
≤ 10M=
281
≥ 10M = 0

100%

(255/255)
≤ 10M=
255
≥ 10M = 0

100%

(80/80)
≤ 10M=
80
≥ 10M = 0

100%

(98/98)
≤ 10M=
98
≥ 10M = 0

100%

(101/101)
≤ 10M=
101
≥ 10M = 0

100%

(209/209)
≤ 10M=
209
≥ 10M = 0

100%

(252/252)
≤ 10M=
252
≥ 10M = 0

100%

(195/195)
≤ 10M=
195
≥ 10M = 0

100%

(226/226)
≤ 10M=
226
≥ 10M = 0

100%

(145/145)
≤ 10M=
145
≥ 10M = 0

100%

(195/195)
≤ 10M=
195
≥ 10M = 0

2. Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari

100%
(25/25)

R – 19
≤ 14H – 19
≥ 14H – 0

B – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(53/53)

R – 42
≤ 14H – 42
≥ 14H – 0

B – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

100%
(63/63)

R – 62
≤ 14H – 62
≥ 14H – 0

B – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(34/34)

R – 30
≤ 14H

-30
≥ 14H – 0

B – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

100%
(12/12)

R – 11
≤ 14H – 11
≥ 14H – 0

B – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(12/12)

R – 12
≤ 14H – 12
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(38/38)

R – 31
≤ 14H – 31
≥ 14H – 0

B – 7
≤ 14H – 7
≥ 14H – 0

100%
(31/31)

R – 28
≤ 14H – 28
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(16/16)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(19/19)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 3
≤ 14H – 3
≥ 14H – 0

100%
(19/19)

R – 18
≤ 14H – 18
≥ 14H – 0

B – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(16/16)

R – 16
≤ 14H – 16
≥ 14H – 0

B – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

3. Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari 100%
(4/4)

SB – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(8/8)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 5
≤ 14H – 5
≥ 14H – 0

100%
(4/4)SB – 4
≤ 14H –4
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H – 0
≥ 14H – 0

100%
(3/3)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 0
≤ 14H -0
≥ 14H – 0

100%
(5/5)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H -2
≥ 14H – 0

100%
(5/5)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(7/7)SB – 1
≤ 14H –1
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(4/4)SB – 2
≤ 14H –2
≥ 14H – 0

 SS – 2
≤ 14H – 2
≥ 14H – 0

100%
(6/6)SB – 0
≤ 14H –0
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

100%
(6/6)SB – 2
≤ 14H –2
≥ 14H – 0

 SS – 4
≤ 14H – 4
≥ 14H – 0

100%
(4/4)SB – 3
≤ 14H –3
≥ 14H – 0

 SS – 1
≤ 14H – 1
≥ 14H – 0

100%
(6/6)SB – 0
≤ 14H –0
≥ 14H – 0

 SS – 6
≤ 14H – 6
≥ 14H – 0

BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JAN
FEB
MAC
APR
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
8 13%
JUMLAH
2 Kebenaran Merancang 57 57 73%
3 Sistem Alamat 57 57 73%
4 Pelan Landskap 57 57 73%
JUMLAH
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan 57 9 67%
6 Pelan Kerja Tanah 57 9 67%
7 Pelan Jalan Dan Perparitan 57 9 67%
8 Pelan Lampu Jalan 57 9 67%
9 Permit Korekan Dan Batuan 57 9 67%
JUMLAH
10 Pelan Bangunan 37 158 21%
JUMLAH 232 28%
JUMLAH KESELURUHAN 232 28%
BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
JUMLAH
2 Kebenaran Merancang
3 Sistem Alamat
4 Pelan Landskap
JUMLAH
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6 Pelan Kerja Tanah
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
8 Pelan Lampu Jalan
9 Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9 Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN
BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
JUMLAH
2 Kebenaran Merancang
3 Sistem Alamat
4 Pelan Landskap
JUMLAH
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6 Pelan Kerja Tanah
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
8 Pelan Lampu Jalan
9 Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9 Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK :

DP  – Dalam Proses
JP   – Jumlah Permohonan

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2018
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender 0/0
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2018
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
%
1 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata. TN 5/5
100%
TN 7/7
100%
TN TN TN TN TN TN  TN  TN
2 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB. TP 1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
TP 1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
2/2
100%
2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
3 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. 17/17
100%
20/20
100%
12/12
100%
29/29
100%
21/21
100%
34/34
100%
22/22
100%
20/20
100%
4/4
100%
9/9
100%
12/12
100%
17/17
100%
4 Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC 2/2
100%
6/6
100%
5/5
100%
6/6
100%
2/2
100%
TP 4/4
100%
TP 6/6
100%
TP 4/4
100%
6/6
100%
5 Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN

Client Charter Achievement Performance Archive – 2017

BIL
Piagam Pelanggan
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. J: 39

100%
c : 39
tc: 0
dt: 0

J : 14

100%
c : 14
tc: 0
dt: 0

J : 46

100%
c : 46
tc: 0
dt: 0

J : 12

100%
c : 12
tc: 0
dt: 0

J : 23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J : 25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

J : 30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J : 17

100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

J : 12

100%
c : 7
tc: 0
dt: 5

J : 27

100%
c : 25
tc: 0
dt: 2

2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. J: 3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

J: 2

100%
c : 2
tc: 0
dt: 0

J : 6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J : 6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J : 1

100%
c : 1
tc: 0
dt: 0

J : 4

100%
c : 4
tc: 0
dt: 0

J : 5

100%
c : 5
tc: 0
dt: 0

J : 10

100%
c : 10
tc: 0
dt: 0

J : 6

100%
c : 6
tc: 0
dt: 0

J : 8

100%
c : 8
tc: 0
dt: 0

3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari. J: 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J: 18

100%
c : 18
tc: 0
dt: 0

J : 30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J : 24

100%
c : 24
tc: 0
dt: 0

J : 16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

J : 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J : 23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J : 16

100%
c : 16
tc: 0
dt: 0

J : 36

100%
c : 36
tc: 0
dt: 0

J : 24

100%
c : 24
tc: 0
dt: 0

4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari. J: 14

100%
c : 14
tc: 0
dt: 0

J: 11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J : 30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

J : 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J : 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J : 19

100%
c : 19
tc: 0
dt: 0

J : 26

100%
c : 26
tc: 0
dt: 0

J : 24

100%
c : 24
tc: 0
dt: 0

J : 23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

J : 25

100%
c : 25
tc: 0
dt: 0

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1. Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. 50%
BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Permohonan pindahmilik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. 980
100%
775
100%
495
100%
490
100%
721
100%
782
100%
700
100%
730
100%
755
100%
290
100%
1145
100%
375
1005
8311
100%
2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman. 0 0 100%
87/87
0 0 0 0 100%
239/239
TP TP TP TP 326
100%
4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 2018/2018
100%
350/350
100%
561/561
100%
349/349
100%
144/144
100%
1228/1228
100%
2538/2538
100%
643/643
100%
176/176
100%
153/153
100%
244/244
100%
1073/1073
100%
9477
100%
5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1 0 2/2
100%
2/2
100%
TP TP 1/1
100%
TP 0 1/1
100%
1/1
100%
TP 8
100%
6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. 1/1
100%
2/2
100%
3/3
100%
11/11
100%
4/4
100%
TP 6/6
100%
4/4
100%
2/2
100%
TP 5/5
100%
10/10
100%
55
100%
BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta.
2 Bil ansuran diterima RM2,825.20 dikutip 100%
5 Bil ansuran diterima RM10,663.50 dikutip 100% 0 Bil ansuran diterima RM0 dikutip 100% 7 Bil ansuran diterima RM20,118.15 dikutip 100% 6 Bil ansuran diterima RM45,150.35 dikutip 100% 3 Bil ansuran diterima RM1,665,131,94 dikutip 100%
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. 130 bil permohonan RM517,854.60 93 bil permohonan RM725,334.70 78 bil permohonan RM814,039.45 144 bil permohonan RM870,450.34 96 bil permohonan RM353,121.26 48 bil permohonan RM106,213.30
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam Tempoh 7 hari.
661 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
508 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
602 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
549 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
564 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
609 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%

Januari – Jun

BIL. PIAGAM PELANGGAN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. 2 Bil ansuran diterima RM45,102.40 dikutip 100%   = 2 BA
= RM 240,819 dikutip
100%
= 1 BA
= RM 2,020.
20 dikutip
100%
= 2 BA
= RM 30,136.30 dikutip
100%
= 2 BA
= RM 3830.60 dikutip
100%
= 2 BA
= RM 2540.35 dikutip
100%
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. 77 bil permohonan RM137,109.57 = 122 BP
= RM 1,313,851.38
= 85 BP
= RM 468,705.23
= 42 BP
= RM 265,053.45
= 177 BP
= RM 1,334,372.75
= 57 BP
= RM 1,056,200.60
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
392 Bil yang diproses 7 hari  0 bil yang diproses > 7 hari
100%
798 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
604 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
641 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
695 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%
776 bil yang diproses 7 hari
0 bil diproses
>7 hari –        100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT DIS
1. Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 60 hari bekerja.
1a – Kelulusan kerja tanah. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1b – Kelulusan jalan dan perparitan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1c – Kelulusan kerja tanah, jalan dan perparitan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TP 100% 100%
2. Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syara-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Poses permohonan ambilalih infrastruktur yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14hari bekerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7. Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat, dan tebing runtuh dalam masa 48 jam/hari bekerja.
7a. Kerosakan jalan raya 85% 53% 50% 67% 58% 54% 13% 89% 65% 30%
7b. Kerosakan longkang 0% 11% 50% 8% 25% 20% 36% 25% 17%
7c. Kerosakan lampu awam 98% 76% 8% 58% 98% 94% 51% 100% 52% 41%
7d. Kerosakan lampu isyarat 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 50%
7e. Kerosakkan aduan lain-lain
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 98%
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari. 19 12 30 19 18 16 8 30 17 23 24 15
4 Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta. 50 57 79 52 51 50 27 63 32 55 35 74
JUMLAH 69 69 109 71 91 82 49 93 49 78 60 91

Jumlah Lesen 14 Hari         :  122
Jumlah Lesen Serta Merta  :  366

Jumlah Keseluruhan        :  540

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist’ yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan. 6/6 6/6 9/9 9/9 11/11 6/6 12/12 4/4 5/5 9/9 10/10
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 14 hari bekerja. 36/36 23/23 20/20 24/24 3/3 28/28 8/8 20/20 5/5 16/16 19/19 2/2
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2hari berikutnya. 6/6 1/1 5/5 8/8 6/6 4/4 9/9 3/3 8/8 9/9 15/15 5/5
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan. 4
Aduan
100%
4
Aduan
100%
6
Aduan
100%
1
Aduan
100%
4
Aduan
100%
1
Aduan
100%
1
Aduan
100%
3
Aduan
100%
3
Aduan
100%
5
Aduan
100%
2
Aduan
100%
0
Aduan
100%
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima. 4
Aduan
100%
2
Aduan
100%
4
Aduan
100%
5
Aduan
100%
0
Aduan
100%
3
Aduan
100%
2
Aduan
100%
3
Aduan
100%
3
Aduan
100%
2
Aduan
100%
1
Aduan
100%
7
Aduan
100%
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
– Permohonan Baru (PB).
– Memperbaharui (R).
14 (PB)(R)
100%
35 (PB)(R)
100%
14 (PB)(R)
100%
18 (PB)(R)
100%
7 (PB)(R)
100%
7 (PB)(R)
100%
8 (PB) 1 (R)
100%
9 (PB) 2 (R)
100%
7 (PB) 3 (R)
100%
6 (PB)
2 (R)
100%
7 (PB)
1 (R)
100%
1 (PB)
0 (R)
100%
4 Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari 2
Unit
100%
9
Unit
100%
6
Unit
100%
5
Unit
100%
13
Unit
100%
9
Unit
100%
9
Unit
100%
7
Unit
100%
11
Unit
100%
12
Unit
100%
11
Unit
100%
9
Unit
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Kelulusan Pelan Bangunan
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). 2-L

100%

2-L
3-DP

100%

5-L
1-DP
1-T

100%

2-L
2-DP

100%

4-L

100%

9-L

100%

6-L

100%

9-L
100%
14-L
100%
14-L
100%
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 4-L
100%
4-L
100%
6-L

100%

3-L

100%

10-L

100%

4-L

100%

14-L
100%
2-L
100%
10-L
100%
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 69-L
100%
79-L

100%

68-L
100%
72-L
100%
91-L
100%
69-L
100%
52-L
100%
104-L
100%
75-L
100%
73-L
100%
iv Permit Bangunan Sementara
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari. 2-L
100%
2-L

100%

5-L
100%
1-L
100%
7-L
100%
5-L
100%
2-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
1-L
100%
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) – 7 hari. 9-L
100%
7-L

100%

15-L
100%
17-L
100%
6-L
100%
8-L
100%
7-L
100%
9-L
100%
7-L
100%
5-L
100%
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. TP TP TP TP TP
3 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 57
100%
36
100%
38
100%
48
100%
54
100%
19
100%
24
100%
58/58
100%
24/24
100%
35/35
100%
4 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. 10
100%
4
100%
12
100%
13
100%
8
100%
7
100%
3
100%
1/1
100%
1/1
100%
3/3
100%
5 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari 24/24
100%
9/9
100%
10/10
100%
6/6
100%
11/11
100%
9/9
100%
16/16
100%
5/5
100%
7/7
100%
8/8
100%
6. Menerima permohonan penyerahan kawasan dan memproses edaran ke Jabtan terlibat dalam tempoh masa 14 hari 3/3
100%
6/6
100%
7/7
100%
TP 10/10
100%
6/6
100%
4/4
100%
21/21
100%
TP 6/6
100%

NOTA:

L – Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. 106/106     100%

144/144
100%

186/186
100%
88/88
100%
134/134
100%
55/55
100%
137/137
100%
85/85
100%
102/102
100%
144/144
100%
3 Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti. 612/612 100% 1322/1322
100%
1050/1050
100%
878/878 100% 1042/1042 100% 437/437 100% 816/816 100% 660/660 100% 940/940 100% 1276/1276 100%
4 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan  16/18
89%
19/23 82.6% 17/21
81%
7/8
87.5%
1/1
100%
18/18
100%
2/2
100%
6/6
100%
16/16
100%
17/21
81%
BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS
1. Maklum balas tempahan kemudahan awam
(3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP)
100%
255
100%
251
100%
256
100%
235
100%
270
100%
240
100%
165
100%
292
100%
273
100%
263
100%
255
100%
227
2. Memproses Borang Pembelian (BP) dan Pesanan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP.
(3 hari bekerja)
 18/18
100%
48/48
100%
66/66
100%
70/70
100%
79/79
100%
67/67
100%
75/75
100%
42/42
100%
57/57
100%
37/37
100%
60/60
100%
64/64
100%
BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Mengemukakakan Akuan daripada pelanggan dalam masa 3 hari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Mengenukakan maklum balas aduan pelanggan kepada ( 14 hari dari tarikh aduan diterima ) 468

100%

467

100%

491

100%

444

100%

466

100%

345

100%

547

100%

560

100%

492

100%

593

100%

491/527

100%

384/430

100%

3 Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan /Town Hall Meeting  ( 3 kali setahun ) 1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
100%
4 Perkhidmatan di kaunter dengan purata masa menunggu tidak melebihi 5 minit pada waktu biasa dan 10 minit  pada waktu puncak 3350

81.02%

3284

73.6%

1304

91.5%

2036

97.6%

2696
2478

91.91%

1754
1648

93.96%

2242
2057

91.75%

2929
(2934)
99.21%
1618
(1625)
99.21%
2131
(2148)
99.21%
2641
(2652)
3867
(3958)
97.7%
5 Masa menunggu di kaunter OSC tidak melebihi 5 minit ( tidak pada waktu puncak  iaitu JAN- FEB DAN JUL -OGOS 90% 85% 100% 100% 93% 100% 100% PP PP PP PP PP
6 85% pencapaian kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan majlis 99.86% 99.79% 95.87% 94.29% 95.02% 98.38% 79.38% 85.14% 93.58% 90.88% 92.41% 95.33%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois. 80/80
100%
81/81
100%
84/84
100%
117/117
100%
102/102
100%
95/95
100%
98/98
100%
100/100
100%
105/105
100%
90/90
100%
88/88
100%
95/95
100%
2 Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Maklum balas aduan (perisian dan rangkaian komputer) dalam tempoh 2 jam bekerja. 11
100%
13
100%
16
100%
12
100%
13
100%
13
100%
17
100%
3
100%
5
100%
5
100%
9
100%
6
100%
2 Memastikan semua urusan Operasi Khidmat Bantuan Teknikal dapat diselesaikan dalam tempoh 3 hingga 7 hari bekerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Memastikan tahap rangkaian dan perkhidmatan internet dapat beroperasi sekurang-kurangnya 95% kebolehcapaian bulanan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Memastikan tahap keselamatan rangkaian dan sambungan aplikasi sistem terjamin sekurang-kurangnya 95% kelancaran bulanan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


LAMPIRAN

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV DIS
1. Memastikan urusan penetapan kadar kompaun dan proses pengeluaran bil  bayaran bagi setiap notis kesalahan dibuat dalam tempoh 10 minit 100%(88/88) 100%
(151/151)
100%
(334/334)
100%
(344/344)
100%
(323/323)
100%
(89/89)
100%
(147/147)
100%
(136/136)
100%
(136/136)
100%
(122/122)
100%
(162/162)
100%
(143/143)
2. Memastikan setiap maklum balas secara bertulis mengenai status permohonan rayuan atau pembatalan notis kesalahan diberi  dalam tempoh 14 hari 100%
(26/26)
R-17
<14H-26 >14H-0
B-2
<14H-2 >14H-0
100%
(32/32)
R-26
<14H-26 >14H-0
B-2
<14H-2 >14H-0
100%
(75/75)
R-57
<14H-57 >14H-0
B-18
<14H-18 >14H-0
100%
(29/29)
R-11
<14H-11 >14H-0
B-18
<14H-18 >14H-0
100%
(58/58)
R-47
<14H-47 >14H-0
B-11
<14H-11 >14H-0
100%
(32/32)
R-21
<14H-21 >14H-0
B-11
<14H-11 >14H-0
100%
(12/12)
R-10
<14H-10 >14H-0
B-2
<14H-2 >14H-0
100%
(24/24)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-4
<14H-4 >14H-0
100%
(24/24)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-4
<14H-4 >14H-0
100%
(30/30)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-10
<14H-10 >14H-0
100%
(28/28)
R-20
<14H-20 >14H-0
B-8
<14H-8 >14H-0
100%
(29/29)
R-28
<14H-28 >14H-0
B-1
<14H-1 >14H-0
3. Memastikan setiap dokumen perjanjian yang diterima disemak dalam tempoh 14 hari 100%
(34/34)
SB-33
SS-1
100%
(2/2)
SB-2
SS-0
100%
(0/0)
SB-0
SS-0
100%
(25/25)
SB-25
SS-0
100%
(2/2)
SB-1
SS-1
100%
(11/11)
SB-0
SS-11
100%
(10/10)
SB-10
SS-0
100%
(15/15)
SB-15
SS-0
100%
(5/5)
SB-5
SS-0
100%
(10/10)
SB-10
SS-0
100%
(6/6)
SB-6
SS-0
100%
(1/1)
SB-1
SS-0
BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB
MAC
APR
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
111
10 90% 9 100% 11 73% 7 100%
JUMLAH 10 90% 9 100% 11 73% 7 100%
2 Kebenaran Merancang
57
30 100% 16 100% 24 100% 10 91%
3 Sistem Alamat
57
3 100% 3 100% 5 100% 6 100%
4 Pelan Landskap
57
6 100% 2 100% 8 100% 11 100%
JUMLAH 39 100% 21 100% 37 100% 27 96%
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
57
2 100% 1 100% 0 0
6 Pelan Kerja Tanah
57
0 1 100% 0 1 100%
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
57
0 0 0 1 50%
8 Pelan Lampu Jalan
57
5 100% 5 100% 10 100% 4 100%
9 Permit Korekan Dan Batuan 57 2 100% 0 2 0
JUMLAH 9 100% 7 100% 12 100% 6 86%
10 Pelan Bangunan
37
6 75% 8 100% 4 100% 9 100%
JUMLAH 6 75% 8 100% 4 100% 9 100%
JUMLAH KESELURUHAN 64 98% 45 100% 64 94% 49 96%
BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
MEI
JUN
JUL
OGOS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak 111 12 71% 3 38% 13 46% 12 67%
JUMLAH 12 71% 3 38% 13 46% 12 67%
2 Kebenaran Merancang 57 11 92% 7 72% 10 80% 10 100%
3 Sistem Alamat 57 1 100% 3 88% 5 100% 8 63%
4 Pelan Landskap 57 11 100% 7 88% 6 100% 7 100%
JUMLAH 23 96% 17 55% 21 90% 28 89%
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan 57 0 0 0 0
6 Pelan Kerja Tanah 57 0 0 1 100% 0
7 Pelan Jalan Dan Perparitan 57 1 100% 0 2 100% 1 100%
8 Pelan Lampu Jalan 57 8 100% 4 67% 4 100% 6 100%
9 Permit Korekan Dan Batuan 57 1 100% 0 1 0% 2 0%
JUMLAH 10 100% 4 44% 8 88% 9 78%
9 Pelan Bangunan 37 2 100% 7 50% 14 100% 25 68%
JUMLAH 2 100% 7 50% 14 100% 25 68%
JUMLAH KESELURUHAN 47 96% 31 47% 56 82% 74 77%
BIL NAMA PERMOHONAN TEMPOH PIAGAM
(HARI)
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
SEP
OKT
NOV
DIS
JP % JP % JP % JP %
1 Permohonan Serentak
JUMLAH
2 Kebenaran Merancang
3 Sistem Alamat
4 Pelan Landskap
JUMLAH
5 Pelan Kerja Tanah, Jalan Dan Perparitan
6 Pelan Kerja Tanah
7 Pelan Jalan Dan Perparitan
8 Pelan Lampu Jalan
9 Permit Korekan Dan Batuan
JUMLAH
9 Pelan Bangunan
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN

PETUNJUK :

DP  – Dalam Proses
JP   – Jumlah Permohonan

BIL PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS
1. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen Jawatankuasa Sebut Harga/Tender 23/23
100%
3/3
100%
4/4
100%
47/47
100%
12/12
100%
8/8
100%
4/4
100%
55/55
100%
7/7
100%
30/30
100%
25/25
100%
40/40
100%
BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JUMLAH PENCAPAIAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
%
1 Memastikan pemaju mengadakan mesyuarat pertama penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC) dalam tempoh tidak kurang 12 bulan dari tarikh mendapat sijil kelayakan menduduki bangunan dan 25% pindahmilik hakmilik strata. 2/2
100%
TM TM 3/3
100%
2 Menguruskan pendaftaran dan pengeluaran sijil JMB dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat pertama penubuhan JMB. 2/2
100%
1/1
100%
1/1
100%
3/3
100%
2/2
100%
3/3
100%
1/1
100%
1/1
100%
1/1
100%
3 Memberi khidmat nasihat kepada pemaju / JMB / MC berkaitan penyenggaraan dan pengurusan harta bersama dalam tempoh 7 hari bekerja permohonan diterima. 8/8
100%
14/14
100%
13/13
100%
16/16
100%
1/1
100%
4/4
100%
3/3
100%
6/6
100%
6/6
100%
4 Memberi taklimat dan penerangan Akta 757 kepada pemaju / JMB kawasan pembangunan baru dan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan JMB / MC 1/1
100%
1/1
100%
2/2
100%
TT TT 3/3
100%
5 Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju/Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima. 1/1
100%
6. Menyelaras notis tunggakan caj penyenggaraan oleh Pemaju / Badan dalam tempoh 14 hari tarikh permohonan diterima

Client Charter Achievement Performance Archive – 2015

JABATAN PERANCANG BANDAR

BIL
PIAGAM PELANGGAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. J : 36
100%

c : 36
tc : 0
dt : 0
J : 26
100%

c : 26
tc : 0
dt : 0
J : 35
100%

c : 35
tc : 0
dt : 0
J : 23
100%

c : 23
tc : 0
dt : 0
J : 15
100%

c : 15
tc : 0
dt : 0
J : 30
100%

c : 8
tc : 0
dt : 22
J : 22
100%

c : 7
tc : 0
dt : 15
J : 13
100%

c : 13
tc : 0
dt : 0
J : 17
100%

c : 17
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 25
100%

c : 25
tc : 0
dt : 0
J : 36
100%

c : 36
tc : 0
dt : 0
2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. J : 13
100%

c : 13
tc : 0
dt : 0
J : 3
100%

c : 3
tc : 0
dt : 0
J : 8
100%

c : 8
tc : 0
dt : 0
J : 6
100%

c : 5
tc : 0
dt : 1
J : 7
100%

c : 7
tc : 0
dt : 0
J : 5
100%

c : 3
tc : 0
dt : 2
J : 3
100%

c : 2
tc : 0
dt : 1
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 9
100%

c : 9
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 3
100%

c : 3
tc : 0
dt : 0
J : 2
100%

c : 2
tc : 0
dt : 0
3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 15 hari. J : 36
100%

c : 36
tc : 0
dt : 0
J : 17
100%

c : 17
tc : 0
dt : 0
J : 18
100%

c : 18
tc : 0
dt : 0
J : 28
100%

c : 28
tc : 0
dt : 0
J : 17
100%

c : 17
tc : 0
dt : 0
J : 13
100%

c : 13
tc : 0
dt : 0
J : 7
100%

c : 7
tc : 0
dt : 0
J : 29
100%

c : 29
tc : 0
dt : 0
J : 21
100%

c : 21
tc : 0
dt : 0
J : 34
100%

c : 34
tc : 0
dt : 0
J : 29
100%

c : 29
tc : 0
dt : 0
J : 11
100%

c : 11
tc : 0
dt : 0
4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 15 hari. J: 49
100%
c: 49
tc: 0
dt: 0
J: 22
100%
c: 22
tc: 0
dt: 0
J: 23
100%
c: 23
tc: 0
dt: 0
J: 29
100%
c: 29
tc: 0
dt: 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 25
100%

c : 25
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 11
100%

c : 11
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%

c : 14
tc : 0
dt : 0
J : 23
100%

c : 23
tc : 0
dt : 0
J : 27
100%

c : 27
tc : 0
dt : 0
J : 20
100%

c : 20
tc : 0
dt : 0
5 Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan  yang dikemukakan  oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / ahli Majlis / agensi kerajaan dengan  serta merta  atau dalam tempoh 15 hari. J: 10
100%
c: 10
tc: 0
dt: 0
J: 16
100%
c: 16
tc: 0
dt: 0
J: 12
100%
c: 12
tc: 0
dt: 0
J: 10
100%
c: 10
tc: 0
dt: 0
J : 15
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 15
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 12
100%

c : 12
tc : 0
dt : 0
J : 5
100%

c : 5
tc : 0
dt : 0
J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0
J : 8
100%

c : 8
tc : 0
dt : 0

Petunjuk :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak Mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2015
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1. Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen  Jawatankuasa Sebut Harga/Tender. 100%
(46)
100% 100%
(24)
100%
(8)
100%
(24)
100%
(44)
100%
(12)
100%
(10)
3. Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. 100% 100% 100%

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Mengemukakakan maklum balas status aduan pelanggan dalam tempoh (14 hari dari tarikh aduan diterima). 100% 100% 100% 100% 93% 90% 100% 428
100%
350
100%
366
100%
413
100%
248
50%
2 Menyediakan dan mengedarkan Buletin Semarak Api (setiap 3 bulan sekali terbitan). 1 1
3 Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan (3 kali setahun). 1 1 1
4 Kajian Semula Prosedur MS ISO 9001: 2008 (3 kali setahun). 1 1 1 1
5 Masa menunggu di kaunter tidak melebihi 5 minit (tidak pada waktu puncak iaitu Januari hingga Februari dan Julai hingga Ogos). 2876
4204
68.41%
2927
5658
51.7%
2273
2695
84%
1923
1803
93.8%
2496
2478
91.91%
1754
1648
93.96%
2242
2057
91.75%

2870
2602
90.66%

1909
1822
95.44%
2105
1378
65.46%
1928
1787
92.69%
3395
3048
89.78%
6 Maklum balas tempahan kemudahan awam (3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP). 255 251 290 235 270 240 165 292 273 281 260 255
7 Memproses Borang Pembelian (BP) dan Tempahan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP (3 hari bekerja). 9/9
100%
18/18
100%
29/29
100%
49/49
100%
44/44
100%
54/54
100%
35/35
100%
65/65
100%
24/24
100%
27/27
100%
46/46
100%
73/73
100%

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Permohonan pindah milik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. 415 642 617 546 489 515 500 450 500 805 780 690 6944
2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman. 0 0 0 0 0 222 0 376 0 0 0 0 598
4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 212 164 129 152 157 541 876 1203 396 255 151 650 4849
5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 0 1 4 7 4 0 0 5 1 4 1 0 23
6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. 5 0 3 2 2 1 2 2 0 0 0 0 19

JABATAN PERBENDAHARAAN

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. Yang berjaya dikutip = RM244,035.00
100%
Yang berjaya dikutip = RM272,195.66
100%
Yang berjaya dikutip = RM316,541.71
100%
31 bil ansuran diterima = RM77,452.62 dikutip
100%
9 bil ansuran diterima = RM15,071.30
100%
19 bil ansuran diterima = RM36,033.14
100%
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. 74 permohonan
RM209,847.96
100%
164 permohonan
RM264,639.12
100%
60 permohonan
RM19,678.45
100%
125
permohonan
RM448,118.71
100%
74
permohonan
RM163,755.25
100%
96
permohonan
RM43,650.79
100%
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
696 bil yang diproses
100%
395 bil yang diproses
100%
499 bil yang diproses
100%
507 bil yang diproses
100%
457 bil diproses
7 hari
8 bil
diproses
>7 hari
98%
597 bil diproses
7 hari
15bil
diproses
>7 hari
97.5%

Januari – Jun

BIL. PIAGAM PELANGGAN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. 19 bil ansuran diterima = RM16,366.18
100%
13 bil ansuran diterima = RM43,372.51
100%
2 bil ansuran diterima = RM8,468
100%
4 bil ansuran diterima = RM882,096.75
100%
8 bil ansuran diterima = RM30,540.23
100%
3 bil ansuran diterima = RM9,221.30
100%
2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. 148
permohonan
RM399,170.03
100%
128
permohonan
RM309,128.58
100%
144
permohonan
RM666,310.00
100%
74
permohonan
RM184,231.35
100%
156
permohonan
RM256,172.20
100%
96
permohonan
RM692,644.10
100%
3
Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.
564 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
508 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
558 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
590 bil
diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
613 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%
698 bil diproses
7 hari
0 bil
diproses
>7 hari
100%

Julai – Disember

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.

PETUNJUK*

TB         – Tidak Berkenaan